กลับ
เมนู

  ประวัติบริษัท

  คังเซน บริษัทขายตรงสัญชาติไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยนำรูปแบบธุรกิจขายตรงหลายชั้น (Multi-Level Marketing) หรือระบบธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing) มาใช้ในการบริหารธุรกิจ และบริหารองค์กร

  23 ปี แห่งความมุ่งมั่นธุรกิจขายตรงคังเซนบนภาพแห่งความสำเร็จ คังเซนได้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และรับใช้สังคมอย่างเต็มที่ ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก และสร้างสรรค์ความงามเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินชีวิต รวมถึงการสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้ชีวิตด้วยแผนธุรกิจสีขาวที่เป็นธรรม

  สำหรับประเทศไทยคังเซนมีสาขาให้บริการทั่วประเทศ 30 สาขา คังเซนแกลอรี่ 2 สาขา ศูนย์ออทอไรท์ เซ็นเตอร์ที่บริหารงานโดยสมาชิก 14 สาขา นอกจากนี้ยังขยายสาขาไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวม 5 ประเทศ จำนวน 62 สาขา ได้แก่
  - ปี 2542 คังเซนได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศอินโดนีเซีย
  - ปี 2543 คังเซนได้เข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  - ปี 2547 คังเซนได้เข้าไปดำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
  - ปี 2554 คังเซนได้ขยายสาขาไปยังประเทศกัมพูชา
  - ปี 2558 คังเซนได้ขยายสาขาไปยังประเทศเวียดนาม

  ต้นปี 2557 คังเซนได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กร โดยเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ใหม่จากแนวคิด ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร คือ “มุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมบรรลุเป้าหมายการมีชีวิตที่ดีขึ้น” (Driving people to achieve a better life) ชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ไม่เพียงเฉพาะผู้คนในประเทศแต่รวมถึงประชากรทั่วทั้งเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีเป้าหมายแห่งการเป็น “องค์กรที่น่าชื่นชมและน่าเชื่อถือใน AEC” ให้สำเร็จภายในปี 2020 (To be the admired & trusted MLM brand in AEC)

  วันนี้คังเซนมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างมั่นคงสู่เครือข่ายของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการสร้างอนาคตที่สดใส เปิดโอกาสรับสิ่งใหม่ๆ มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นที่จะประสบความสำเร็จ มีความเอื้อเฟื้อ ใส่ใจต่อครอบครัว และคนรอบข้างในสังคมเคียงคู่ความสำเร็จ เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแบบ Up Life คือ ชีวิตที่ดีขึ้นในด้านบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือ (Looks) มีความมั่นคงทางรายได้ (Income) มีอิสรภาพทางการเงินและเวลา (Freedom) พร้อมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยจรรยาบรรณดำเนินชีวิตและธุรกิจ (Ethics)

   

  เรา “คังเซน” พร้อมที่จะเป็นหนึ่งในโอกาสที่จะร่วมสร้างสรรค์ความสำเร็จให้กับชีวิตและครอบครัวทุกท่าน

  Go Together, Grow Forever สู่ชีวิตที่สดใส ... ไปด้วยกัน

   

  นโยบายคุณภาพ

  สร้างความพึงพอใจด้วยคุณภาพสินค้าและบริการ
  บริหารการตลาดและเครือข่าย
  เพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้าและพัฒนาบุคลากร

   

  พระราชบัญญัติผู้บริโภค พ.ศ.2522
  พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535
  พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510
  พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522
  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551