กลับ
เมนู

    ผู้ประสบความสำเร็จ

  • คุณเจนเนตร - พล.ต.ศักดา แสนวิเศษผู้ประสบความสำเร็จกับคังเซน
  • คุณเจนเนตร - พล.ต.ศักดา แสนวิเศษ

    คุณเจนเนตร  แสนวิเศษ เป็นคนจังหวัดอุดรธานี  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ และผดุงครรภ์ชั้นสูง ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์(MBA นิดา)  ปัจจุบันรับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ได้สมรสกับ พ.อ.(พิเศษ) ศักดา  แสนวิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองปลัดบัญชีกองทัพภาคที่2 ค่ายสุรนารี  เริ่มเข้าสู่ธุรกิจคังเซนเพราะเกิดความประทับใจในผลิตภัณฑ์  ได้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนของผลิตภัณฑ์  จากจุดนี้จึงทำให้มองเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ เพียงไม่กี่เดือนที่เข้าสู่ธุรกิจคังเซนฯ ก็ได้รับโบนัสจากคังเซนฯ ทำให้เริ่มสนใจที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และแผนการตลาดอย่างจริงจัง จึงมีความฝันที่อยากจะประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิต  ความสำเร็จที่คุณเจนเนตรได้รับนั้น คือ เดือนมกราคม 2546  ขึ้นตำแหน่ง PSM , เดือนพฤษภาคม ขึ้นตำแหน่ง ESD , เดือนกันยายน 2547  ขึ้นตำแหน่ง  DSD และ เดือนมกราคม 2548  ขึ้นตำแหน่ง  CSD  และได้รับเข็มประดับยศ CSD ในงานฉลอง 12 ปีของคังเซนฯ  ปัจจุบันมีรายได้สูงสุด 220,000 บาท/เดือน  ได้กองทุนท่องเที่ยวที่ปักกิ่ง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เกาหลี และญี่ปุ่น  ได้รับกองทุนบ้านเป็นคอนโดมีเนียมในกรุงเทพ  รวมทั้งได้รับ กองทุนรถยนต์เป็นรถ Toyota Wish ป้ายแดง 

    คติพจน์

    การมีความมุ่งมั่น