กลับ
เมนู

    กองทุน

    บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำหรับสมาชิกโดยแบ่งเป็นกองทุนหลัก ๆ ดังนี้

    กองทุนท่องเที่ยว

    กองทุนท่องเที่ยว 4% ของคะแนน (BV) โดยบริษัทฯ จะจ่ายให้แก่สมาชิกผู้นำตั้งแต่ระดับสตาร์เมนเนเจอร์ (SM) ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในรอบสิ้นปีบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะจ่ายให้แก่สมาชิกปีละ 1 ครั้ง ใน ปีถัดไป