กลับ
เมนู

  ทำเนียบผู้บริหารเงินล้าน

  ทำเนียบผู้บริหารเงินล้าน (Millionaire Club) คือ ทำเนียบของผู้ประสบความสำเร็จ ที่มีรายได้สูงสุด โดยรวบรวมรายได้ตั้งแต่ปี 2000

  Kangzen Millionaire Centurion Class คือ ผู้ที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
  Kangzen Millionaire Platinum Class คือ ผู้ที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
  Kangzen Millionaire Gold Class คือ ผู้ที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
  Kangzen Millionaire Silver Class คือ ผู้ที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

Kangzen Millionaire Centurion Class

 • คุณบุญศรี จิตรังษี

  คุณบุญศรี จิตรังษี

 • คุณศุภาวีร์ ดวงคำ

  คุณศุภาวีร์ ดวงคำ

 • คุณสมหมาย-คุณเกียรติ จึงตระกูล

  คุณสมหมาย-คุณเกียรติ จึงตระกูล

 • คุณวัลลภ-คุณรัตนา สงฆ์ประชา

  คุณวัลลภ-คุณรัตนา สงฆ์ประชา

Kangzen Millionaire Platinum Class

 • คุณธีระยุทธ-คุณบุตรี สุริยะ

  คุณธีระยุทธ-คุณบุตรี สุริยะ

 • คุณวรินทร์พร เกื้อกูลพัฒนพร-คุณจำนงค์ จงเจริญ

  คุณวรินทร์พร เกื้อกูลพัฒนพร-คุณจำนงค์ จงเจริญ

 • คุณพีรศักดิ์ เรืองจิต

  คุณพีรศักดิ์ เรืองจิต

 • คุณกษิดิ์นาถ โพธิ์ทอง

  คุณกษิดิ์นาถ โพธิ์ทอง

 • คุณธัญกมล จรัสกมลธร

  คุณธัญกมล จรัสกมลธร

 • คุณนพพรรัตน์-คุณเจตนิพัทธิ์ สิงหวิสัยธร

  คุณนพพรรัตน์-คุณเจตนิพัทธิ์ สิงหวิสัยธร

Kangzen Millionaire Gold Class

 • คุณเจนเนตร-พล.ต.ศักดา แสนวิเศษ

  คุณเจนเนตร-พล.ต.ศักดา แสนวิเศษ

 • คุณวริยา-คุณมณชัย มีสุข

  คุณวริยา-คุณมณชัย มีสุข

 • คุุณพชรพล ทองอุ่น-คุณศิรินยา เกษตรเอี่ยม

  คุุณพชรพล ทองอุ่น-คุณศิรินยา เกษตรเอี่ยม

 • คุณสุชารัตน์-คุณพิสิษฐ์ กิตติรวีวัฒน์

  คุณสุชารัตน์-คุณพิสิษฐ์ กิตติรวีวัฒน์

 • คุณมนต์พสิษฐ์ เทพเทียน

  คุณมนต์พสิษฐ์ เทพเทียน

 • คุณพิมพร-คุณประเทือง ใจแก้ว

  คุณพิมพร-คุณประเทือง ใจแก้ว

 • คุณธัณย์สุตา เดชะเศรษฐ์ศิริ-คุณเชวงศักดิ์ เขียวเขิน

  คุณธัณย์สุตา เดชะเศรษฐ์ศิริ-คุณเชวงศักดิ์ เขียวเขิน

 • คุณธนิกา ชุติภานันท์

  คุณธนิกา ชุติภานันท์

 • คุณธนัสนันท์ ปุราเท-คุณเอกสิทธิ์ วัฒนานุสรณ์

  คุณธนัสนันท์ ปุราเท-คุณเอกสิทธิ์ วัฒนานุสรณ์

 • คุณประวีณร์ ปัญญวรรณะศิริ

  คุณประวีณร์ ปัญญวรรณะศิริ

 • คุณชาตรี-คุณวันวิศาษ์ เรืองเดชณรงค์

  คุณชาตรี-คุณวันวิศาษ์ เรืองเดชณรงค์

 • คุณปุญญาภัส อัครศศิกร

  คุณปุญญาภัส อัครศศิกร

Kangzen Millionaire Silver Class

 • คุณสมพล อันทะไชย์ - คุณน้ำทิพย์ เหมะธุลิน

  คุณสมพล อันทะไชย์ - คุณน้ำทิพย์ เหมะธุลิน

 • คุณพิพัฒน์พงษ์ วิเศษวงษากูล

  คุณพิพัฒน์พงษ์ วิเศษวงษากูล

 • คุณปาณิสรา อินเล็ก - คุณกิตติภณ สังข์ซ้อน

  คุณปาณิสรา อินเล็ก - คุณกิตติภณ สังข์ซ้อน

 • คุณจีรภา - คุณสุรชาติ ตั้งวรชัย

  คุณจีรภา - คุณสุรชาติ ตั้งวรชัย

 • คุณนันทิชา-คุณสินชาย คุ้มศรีวงษ์

  คุณนันทิชา-คุณสินชาย คุ้มศรีวงษ์

 • คุณสุภามาส สุกิตจารุกุล

  คุณสุภามาส สุกิตจารุกุล

 • คุณปภาวรินทร์ สุภาพงษ์

  คุณปภาวรินทร์ สุภาพงษ์

 • คุณอนงค์รัตน์ สุทธิสุวรรณ

  คุณอนงค์รัตน์ สุทธิสุวรรณ

 • คุณกนกชล - คุณธนากร เดชธนาวงค์

  คุณกนกชล - คุณธนากร เดชธนาวงค์

 • คุณสมศรี-คุณไพฑูรย์ โรจน์กนก

  คุณสมศรี-คุณไพฑูรย์ โรจน์กนก

 • คุณเอกวัสส์-คุณพศรินทร์ บุญมาวณัฐพงศ์

  คุณเอกวัสส์-คุณพศรินทร์ บุญมาวณัฐพงศ์

 • คุณพิมพร อุ่นสุข

  คุณพิมพร อุ่นสุข

 • คุณสุรีย์ แสงทอง-คุณกู้ชีพ คูณขุนทด

  คุณสุรีย์ แสงทอง-คุณกู้ชีพ คูณขุนทด

 • คุณอัจฉรียา เทศสิงห์-คุณธีระศักดิ์ ชิยางคะบุตร

  คุณอัจฉรียา เทศสิงห์-คุณธีระศักดิ์ ชิยางคะบุตร

 • คุณอธิคม - คุณธนัทภัทร ฐิติอังกูร

  คุณอธิคม - คุณธนัทภัทร ฐิติอังกูร