กลับ
เมนู

  ทำเนียบผู้บริหารเงินล้าน

  ทำเนียบผู้บริหารเงินล้าน (Millionaire Club) คือ ทำเนียบของผู้ประสบความสำเร็จ ที่มีรายได้สูงสุด โดยรวบรวมรายได้ตั้งแต่ปี 2000

  Kangzen Centurion Millionaire Class คือ ผู้ที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
  Kangzen Platinum Millionaire Class คือ ผู้ที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
  Kangzen Gold Millionaire Class คือ ผู้ที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
  Kangzen Silver Millionaire Class คือ ผู้ที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

Kangzen Centurion Millionaire Class

 • คุณบุญศรี จิตรังษี

  คุณบุญศรี จิตรังษี

 • คุณศุภาวีร์ ดวงคำ

  คุณศุภาวีร์ ดวงคำ

 • คุณสมหมาย-คุณเกียรติ จึงตระกูล

  คุณสมหมาย-คุณเกียรติ จึงตระกูล

 • คุณวัลลภ-คุณรัตนา สงฆ์ประชา

  คุณวัลลภ-คุณรัตนา สงฆ์ประชา

Kangzen Platinum Millionaire Class

 • คุณธีระยุทธ-คุณบุตรี สุริยะ

  คุณธีระยุทธ-คุณบุตรี สุริยะ

 • คุณวรินทร์พร เกื้อกูลพัฒนพร-คุณจำนงค์ จงเจริญ

  คุณวรินทร์พร เกื้อกูลพัฒนพร-คุณจำนงค์ จงเจริญ

 • คุณพีรศักดิ์ เรืองจิต

  คุณพีรศักดิ์ เรืองจิต

 • คุณกษิดิ์นาถ โพธิ์ทอง

  คุณกษิดิ์นาถ โพธิ์ทอง

 • คุณธัญกมล จรัสกมลธร

  คุณธัญกมล จรัสกมลธร

 • คุณนพพรรัตน์-คุณเจตนิพัทธิ์ สิงหวิสัยธร

  คุณนพพรรัตน์-คุณเจตนิพัทธิ์ สิงหวิสัยธร

Kangzen Gold Millionaire Class

 • คุณบงกช ครุฑเครือ

  คุณบงกช ครุฑเครือ

 • คุณเจนเนตร-พล.ต.ศักดา แสนวิเศษ

  คุณเจนเนตร-พล.ต.ศักดา แสนวิเศษ

 • คุณวริยา-คุณมณชัย มีสุข

  คุณวริยา-คุณมณชัย มีสุข

 • คุุณพชรพล ทองอุ่น-คุณศิรินยา เกษตรเอี่ยม

  คุุณพชรพล ทองอุ่น-คุณศิรินยา เกษตรเอี่ยม

 • คุณสุชารัตน์-คุณพิสิษฐ์ กิตติรวีวัฒน์

  คุณสุชารัตน์-คุณพิสิษฐ์ กิตติรวีวัฒน์

 • คุณเขมิกา กาญจนวิจิตร

  คุณเขมิกา กาญจนวิจิตร

 • คุณนิกรณ์ เพียนอก

  คุณนิกรณ์ เพียนอก

 • คุณมนต์พสิษฐ์ เทพเทียน

  คุณมนต์พสิษฐ์ เทพเทียน

 • คุณพิมพร-คุณประเทือง ใจแก้ว

  คุณพิมพร-คุณประเทือง ใจแก้ว

 • คุณธัณย์สุตา เดชะเศรษฐ์ศิริ-คุณเชวงศักดิ์ เขียวเขิน

  คุณธัณย์สุตา เดชะเศรษฐ์ศิริ-คุณเชวงศักดิ์ เขียวเขิน

 • คุณธนิกา ชุติภานันท์

  คุณธนิกา ชุติภานันท์

 • คุณนันทิดา หงษ์ทอง-คุณทัตเทพ ตันเจริญชัย

  คุณนันทิดา หงษ์ทอง-คุณทัตเทพ ตันเจริญชัย

 • คุณธนัสนันท์ ปุราเท-คุณเอกสิทธิ์ วัฒนานุสรณ์

  คุณธนัสนันท์ ปุราเท-คุณเอกสิทธิ์ วัฒนานุสรณ์

 • คุณประวีณร์ ปัญญวรรณะศิริ

  คุณประวีณร์ ปัญญวรรณะศิริ

 • คุณภวันดาว ตรีธรกีรติ-คุณไพฑูรย์ ศิริเหลืองทอง

  คุณภวันดาว ตรีธรกีรติ-คุณไพฑูรย์ ศิริเหลืองทอง

 • คุณชาตรี-คุณวันวิศาษ์ เรืองเดชณรงค์

  คุณชาตรี-คุณวันวิศาษ์ เรืองเดชณรงค์

 • คุณปุญญาภัส อัครศศิกร

  คุณปุญญาภัส อัครศศิกร

Kangzen Silver Millionaire Class

 • คุณสมพล อันทะไชย์ - คุณน้ำทิพย์ เหมะธุลิน

  คุณสมพล อันทะไชย์ - คุณน้ำทิพย์ เหมะธุลิน

 • คุณพิพัฒน์พงษ์ วิเศษวงษากูล

  คุณพิพัฒน์พงษ์ วิเศษวงษากูล

 • คุณจีรภา - คุณสุรชาติ ตั้งวรชัย

  คุณจีรภา - คุณสุรชาติ ตั้งวรชัย

 • คุณนันทิชา-คุณสินชาย คุ้มศรีวงษ์

  คุณนันทิชา-คุณสินชาย คุ้มศรีวงษ์

 • คุณสุภามาส สุกิตจารุกุล

  คุณสุภามาส สุกิตจารุกุล

 • คุณปาณิสรา อินเล็ก

  คุณปาณิสรา อินเล็ก

 • คุณปภาวรินทร์ สุภาพงษ์

  คุณปภาวรินทร์ สุภาพงษ์

 • คุณอนงค์รัตน์ สุทธิสุวรรณ

  คุณอนงค์รัตน์ สุทธิสุวรรณ

 • คุณกนกชล - คุณธนากร เดชธนาวงค์

  คุณกนกชล - คุณธนากร เดชธนาวงค์

 • คุณสมศรี-คุณไพฑูรย์ โรจน์กนก

  คุณสมศรี-คุณไพฑูรย์ โรจน์กนก

 • คุณพิมพร อุ่นสุข

  คุณพิมพร อุ่นสุข

 • คุณเอกวัสส์-คุณพศรินทร์ บุญมาวณัฐพงศ์

  คุณเอกวัสส์-คุณพศรินทร์ บุญมาวณัฐพงศ์

 • คุณสุรีย์ แสงทอง-คุณกู้ชีพ คูณขุนทด

  คุณสุรีย์ แสงทอง-คุณกู้ชีพ คูณขุนทด

 • คุณอัจฉรียา เทศสิงห์-คุณธีระศักดิ์ ชิยางคะบุตร

  คุณอัจฉรียา เทศสิงห์-คุณธีระศักดิ์ ชิยางคะบุตร

 • คุณอธิคม - คุณธนัทภัทร ฐิติอังกูร

  คุณอธิคม - คุณธนัทภัทร ฐิติอังกูร