คุณสุชาดา อำพันยุทธ์

ประธานกิตติมศักดิ์

ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์

ประธานกรรมการบริหาร

ดร.ขวัญโดม อำพันยุทธ์

รองประธานกรรมการบริหาร

ดร.กรรณิกา แช่ทอง

รองประธานกรรมการบริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data Protection Act)