มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์

ด้วยเจตจำนงค์ของมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ เพื่อต้องการสนับสนุนผู้คนในสังคม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส สามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์จึงมุ่งส่งเสริมการสร้างรากฐานทางการศึกษาให้กับเยาวชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อสร้างความรู้ ความคิด และพัฒนาให้เยาวชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการ และพัฒนาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถนำไปประกอบอาชีพ เพื่อความยั่งยืนและแก้ไขผลกระทบจากปัญหาการว่างงานได้

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ (เงินบริจาค)
ชื่อบัญชี : มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์
ธนาคาร : กรุงเทพ สาขาบางกะปิ
ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี : 105-3-23236-7

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data Protection Act)